Salg og levering

Tilbud
Tilbud, hvor der ikke er angivet acceptfrist, gælder 30 dage fra tilbudets datering. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. moms.

Ordrebekræftelse
Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Bossmow, er bindende for Bossmow og alene på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

Annullering af ordre
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Bossmow kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Bossmow.

Leveringsbetingelser
Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vores bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Bossmow afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen.

Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.

Forsendelse
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, afholdes fragtomkostninger af kunden.

Fakturering og betaling
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved overskridelse af forfalds-tidspunktet pålignes fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

Ved ordrer under DKK 2.500,- forbeholder Bossmow sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 250,- pr. ordre. Salgs- og leveringsbetingelser.

Alle priser er eksklusiv miljøtillæg.

For individuelt tilpassede varer udarbejdes særskilt tilbud.

Reklamation
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen.

Alt materiale skal inden ibrugtagning akklimatiseres i henhold til produktspecifikationen.

Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Bossmow i samme stand som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Bossmow vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Bossmow ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

Bossmow hæfter ikke for evt. videreforarbejdning eller brug af varen.

I tilfælde af reklamation skal alt det omfattede materiale være til rådighed på leveringsadressen. Reklamationen skal ske skriftligt med angivelse af varebetegnelse, ordrenummer, produktionsdato og mængde samt beskrivelse af reklamationsårsag. Sælger forpligter sig til inden for 14 dage at påbegynde reklamationsbehandlingen.

Returnering
Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75 % af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse.

Returnering sker for købers regning.

Ejendomsret
Ejendomsretten over varen forbliver hos Bossmow, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt indbetalt.

Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, eller speciale værktøjer og lignende Bossmow ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

Produktansvar
For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab.

Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Bossmow leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

Ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. april 2024 kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Bossmow og køber imellem.

Bosscom ApS
Ambolten 19
DK-6000 Kolding
Denmark
VAT: DK44304058

www.bossmow.com

sales@bossmow.com

Phone: +45 70 20 00 45

Bank: Danske Bank
DKK: 4597-0013683530
EUR: 4597-4597129459
Swift: DABADKKK

DKK iban: DK0330000013683530
EUR iban: DK0930004597129459

Tilmeld nyhedsbrev