Salg og levering

Salg og levering

Fragt ED

BOSSCOM sælger alene til registrerede forhandlere og distributører.

1. Fragt og forsendelse 

BOSSCOM benytter Post Danmark/DHL/DFDS til alle ordrer og forsendelser. Du kan i shoppen, under hvert produkt, se hvornår du kan forvente levering af det ønskede produkt.

2. Beskadigelse under transport

BOSSCOM opkræver IKKE særskilt forsikringspræmie ved fremsendelse af varer af en vis værdi. Men som kunde er du alligevel dækket mod beskadigelse og bortkomst, idet BOSSCOM ikke betragter en vare leveret før du har modtaget den ubeskadiget med Post Danmark/DHL/DFDS. 
Skulle uheldet dog være ude, og du har modtaget en beskadiget pakke, skal du blot henvende dig til din kontaktperson hos BOSSCOM og gøre opmærksom på skaden. (Hvis der er tydelige mærker udvendigt på pakken er det bedst at åbne pakken mens budet ser på.) Når du har gjort opmærksom på skaden, vil de automatisk kontakte BOSSCOM og du som kunde vil blive holdt skadefri, blot du gør opmærksom på skaden senest 2 dage efter modtagelsen.

3. Pakken er væk

Skulle dette være tilfældet kan du kontakte BOSSCOM enten via mail eller telefon. BOSSCOM kan ej gøres erstatningspligtigt eller kunden kan kræve kreditering hvis forsinkelsen ikke skyldes BOSSCOM. 

4. Fragt priser

Der faktureres for fragt iht. BOSSCOMs fragt- og håndteringsudgifter. Ordre placeret via www.bosscom.com vil blive fragtjusteret efter totalvægten på den enkelte ordre. Se endvidere punkt 5.

5. Betalingskort

Det er muligt at betale elektronisk med bl.a. Dankort, VISA med flere på www.bosscom.com. Kunden betaler selv samtlige transaktionsgebyrer.


Salgs- og leveringsbetingelser

6. Anvendelsesområde

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra BOSSCOM (herefter kaldet sælger) medmindre andet er skriftligt aftalt.

7. Priser

Alle anførte priser er i danske kroner og eksl. moms. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen, som følge af ændringer i prisen fra sælgers leverandør som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, så som ændring af told, skatter, afgifter m.v., der måtte indtræffe inden leveringen.

8. Betalingsbetingelser

8.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved købers modtagelse af varen, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelse, eller pr. telefon.
8.2 Betaler køberen ikke til aftalt tid, beregnes en morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
8.3 Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betalingen indgår rettidigt.
8.4 BOSSCOM har ret til at benytte forhandlers oplyste kreditkort i forbindelse med forudbetaling på ordre af et helt faktura beløb eller depositum uanset størrelse så frem det skriftligt eller mundtligt er informeret forhandleren.  Denne betaling vil som oftest ske inden en forsendelse frigives fra BOSSCOM lager.
8.5 Hvis levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora) er køber forpligtet til at fortage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. BOSSCOM har ret til at opkræve rykkergebyr svarende til 250 DKK plus moms.


9. Ejendomsforhold


9.1 Det leverede forbliver sælgerens ejendom, indtil hele købesummen inkl. fragt, gebyr m.v. er betalt. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav.

10. Levering og forsendelse

Levering sker fra sælgers forretningsadresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer salgsgenstanden frem til køber. Leveringstid er angivet af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er sælger berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Hvis forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter er dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Har levering ikke fundet sted senest 1 måned efter det opgivne leveringstidspunkt, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at tilkendegive, at ordren annulleres, såfremt levering ikke finder sted inden 14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelsen. Sker leveringen ikke inden udløbet af de 14 dage, betragtes ordren som annulleret.

11. Installation og ibrugtagning

Køber sørger selv, medmindre andet skriftligt er aftalt, for opstilling og installation af salgsgenstanden.

12. Reklamation

Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamation på defekte varer må fremsættes skriftligt inden 14 dage fra modtagelsen. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklameret som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid, omfattes ikke af sælgers ansvar. I så fald køber har produkter til gode kan erstatningsprodukter eller beløb en kunde har til gode alene benyttes inden for tidligere købte produktkategori hvortil til gode beløbet tilhøre . Efter sælgers frie valg kan mangler ved salgsgenstanden afhjælpes eller sælger kan foretage omlevering. For købers mangelbeføjelser henvises til dansk rets almindelige regler herom. Forandring og/eller indgreb i salgsgenstanden uden sælgers skriftlige samtykke, fritager sælger for enhver forpligtelse.

13. Returnering

Salgsgenstanden modtages kun retur efter de i punkt 20. anførte regler. For at returnere vare som du allerede har modtaget er det nødvendig at udfylde et RMA-skema før varer bliver sendt tilbage. Ved defekte varer er det vigtigt at udfylde en grundig fejlbeskrivelse, så vores teknikere hurtigt har overblik over problemet. Under "Reklamation" i menuen for oven finder du det skema som skal udfyldes. Ved afbestilling af bestillingsvarer betales minimum 20% af fakturaens pålydende værdi til dækning af arbejdsløn, fragtomkostninger m.v. Såfremt køber er berettiget til at ophæve handlen eller såfremt salgsgenstanden returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal salgsgenstanden fremsendes til sælger i originalemballage og for købers regning og risiko. Produkter som af BOSSCOM er accepteret til kreditering (returnering), kan alene krediteres kundens konto og ikke udbetales. Ordres et parti varer telefonisk, skriftligt, pr. fax eller via ordremodulet hvor BOSSCOM efterfølgende fremsender bekræftigelse på ordren kan ordren alene kun annuleres ved skriftligt og straks at annulere ordren direkte til sælger. Der er ingen returret på erhversssalgs. Ingen returnering accepteres iøvrigt uanset om salget / indkøbet er sket telefonisk, per mail, fax eller via hjemmesiden uden BOSSCOMs skriftlige accept.

14. Ophavsret

Sælger eller sælgers leverandør har ophavsretten til eventuelt leveret programmel. Køber erhverver alene en ikke eksklusiv brugsret. Køber/bruger er uberettiget til at disponere over programmel på anden måde end ved egen anvendelse i eget maskinel. Programmellet må ikke direkte eller indirekte stilles til tredjemands disposition, ligesom det under ingen omstændigheder må kopieres, her fra dog undtaget normal sikkerhedskopiering.
Køber/bruger er erstatningsansvarlig overfor sælger eller anden ophavsrettighedshaver ved enhver form for overdragelse til tredjemand, uberettiget kopiering eller lign. af programmellet.  I øvrigt henvises til de for det enkelte programmel gældende licensregler.

15. Garanti

Det i det følgende anførte, indskrænker ikke eventuel videregående garanti for sælgers underleverandør/producent. Sælger yder, med mindre andet skriftlig er aftalt, garanti i 1 år (fra 1/1 2002 2 år) på alle leverede varer. Garantiperioden løber fra leveringsdatoen. For så vidt angår fejl i programmer, der medfølger som standard til solgte produkter, udbedrer sælger alene fejl, der medfører væsentlig forringelse i programmellets beskrevne egenskaber i forhold til brugervejledning og kun såfremt programmellet er udarbejdet af sælger. Garantien omfatter nødvendige udgifter til reservedele og arbejdsløn efter sælgers skøn. Udbedring er betinget af, at varen og de dertil hørende fakturaer indleveres til sælger eller til en af sælger udpeget reparatør. Garantien bortfalder, såfremt andre end fabrikanten, sælger eller en af sælger bemyndiget har fortaget ændringer eller gjort indgreb i det leverede og-/-eller såfremt varen har været tilsluttet ukorrekt spænding, strømret eller lign. Såfremt der i garantiperioden konstateres fejl eller mangler, ved varen skal køber-/-bruger straks rette henvendelse til sælger, idet garantien ellers bortfalder. Returforsendelser sker for kundens regning og risiko frem til sælgers modtagelse af varerne. Retur- og garantiforsendelser skal ske på samme måde som den af sælger anvendte.

16. Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet inkl. moms for den solgte genstand. Sælger er ikke ansvarlig for omsætningstal, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab hos køber/bruger, herunder som følge af forsinkelse med levering eller mangler ved salgsgenstanden. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde som følge af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, undtagelsestilstand, beslaglæggelse, valutatrestriktioner, import/eksportforbud, arbejdskonflikt og mangel på transport, generel materialemangel ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører eller andre omstændigheder udenfor sælgers herredømme.

17. Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar. Sælger er ikke ansvarlig for formuetab som ikke er en følge af en af sælgerens erstatningsansvar omfattet person- eller tingskade. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, ligesom sælger ikke er ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader. Sælger er alene ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl og forsømmelser udvist af sælger. Sælger er alene ansvarlig for direkte fysisk skade. Tab af data, herunder enhver form for programmel samt enhver udgift til omkørsel eller lignende er sælger ikke ansvarlig for.

18.


Alle forhandleransøgninger fra forhandlere som ikke har fast bopæl i Danmark, men som ansøger om forhandlerstatus på den danske BOSSCOM site vil automatisk høre ind under BOSSCOMs EU site og BOSSCOMs EU til en hver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Det vil betyde, at accepteres salgs- og leveringsbetingelserne, når man ansøger om en forhandlerkonto på BOSSCOMs danske hjemmeside og man samtidig ikke er bosiddende i Danmark, så er det ubetinget salgs- og leveringsbetingelserne på BOSSCOM EU siten, som er gældende med mindre man er bosiddende i UK. Er man bosiddende i UK, så er det BOSSCOMs UK salgs- og leveringsbetingelser som er gældende.   

19. Værneting og lovvalg

Eventuelle tvister vedrørende aftaler mellem køber og sælger skal afgøres efter dansk ret ved sælgers hjemting.


Returvarer

20.


Varer modtages ikke retur fra kunder med mindre det kan påbevises at produkterne var defekte ved modtagelse. Denne reklamation skal dokumenteres inden for 48 timer fra modtagelse af produkterne. Alle produkter som sendes til BOSSCOM kan kun sendes retur påført et gyldigt RMA nr. på kassen. Er der ikke et tydligt RMA nr. påført kassen, vil modtagelse blive nægtet. BOSSCOM yder 14 dages returret hvis et produkt er indkøbt af slutbruger (privatperson uden CVR nummer). Denne returret bortfalder hvis produkter sælges til en registreret forhandler eller en virksomhed med et CVR nr. Varen skal sendes retur på kundens regning. Produkter sendt retur, og hvor BOSSCOM har accepteres at disse krediteres, kan alene blive krediteret forhandlerens konto således at et senere køb fratrækkes et eventuelt tilgodehavende. Bankoverførsel iht. evt. kreditnota accepteres ikke jfr. ovenstående. Ingen returnering accepteres iøvrigt uanset om salget / indkøbet er sket telefonisk, per mail, fax eller via hjemmesiden.

21.

Retur håndtering


Se punkt 13. i Salgs- og leveringsbetingelser.

22.

Brug af forhandler login

Forhandler login er strengt personligt og må ikke videregives til tredjemand uden BOSSCOM's skriftlige accept. Fremsendte nyhedsbreve er personlige og må ej heller videresendes til tredje mand uden BOSSCOM skriftlige accept.


Retur håndtering

Se punkt 13. i Salgs- og leveringsbetingelser.

Sign up for newsletter